Notariskantoor Roerdalen – Mr J.L. Schroyen – Sint Odiliënberg

menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening
notariskantoor Roerdalen te Sint Odiliënberg

Notariskantoor Roerdalen te Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen, hierna te noemen: "het notariskantoor", verricht haar werkzaamheden voor haar cliënten op basis van de navolgende algemene voorwaarden, welke ter griffie van de rechtbank te Roermond zijn gedeponeerd op 7 november 2008 onder nummer 34/2008.
In deze algemene voorwaarden is de rechtspositie en aansprakelijkheid geregeld van het notariskantoor jegens opdrachtgevers.
Met betrekking tot die aansprakelijkheid heeft het notariskantoor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen die aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gestelde eisen voldoen.

De opdracht

 1. Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met het notariskantoor en worden uitsluitend door het notariskantoor uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 2. De inhoud en omvang van een opdracht worden bepaald door casu quo aan de hand van daartoe opgestelde geschriften. Bij gebreke daarvan zijn de door het notariskantoor naar aanleiding van een mondeling verstrekte opdracht gemaakte aantekeningen daarvoor bepalend. De opdrachtgever mag verwachten dat de opdracht tenminste omvat wat rechtens terzake noodzakelijk is.
 3. Een door het notariskantoor opgestelde en aan de opdrachtgever verstrekte schriftelijke weergave van de verleende opdracht strekt tot volledig bewijs van de verleende opdracht wanneer deze door de opdrachtgever niet binnen één (1) week expliciet wordt weersproken.
  Een verleende opdracht kan verder worden afgeleid uit en aangetoond met alle mogelijke middelen en omstandigheden.
 4. Indien de verleende opdracht afwijkt van de gegevens waarop een terzake gemaakte prijsafspraak is gebaseerd, is het notariskantoor te allen tijde bevoegd naar rato van de gemaakte prijsafspraak af te wijken dan wel aan de opdrachtgever meerwerk in rekening te brengen.
 5. Aan het notariskantoor in het kader van verstrekte opdrachten kenbaar gemaakte termijnen gelden als streeftermijnen en richtlijnen, niet als fatale termijnen.
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan het notariskantoor verstrekte informatie.
 7. Het notariskantoor kan te allen tijde één of meer voorwaarden verbinden aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
 8. Het notariskantoor behoudt zich het onvoorwaardelijk recht voor het uitvoeren van de opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor termen aanwezig zijn.
 9. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd terzake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen, zulks met een minimum van de helft van het tarief, vermeerderd met de verschotten.
 10. In geval van een overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van het notariskantoor dan wel zijn medewerkers of werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het notariskantoor wordt uitgekeerd.
 2. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is verplicht tot schadebeperking. Het notariskantoor is nimmer verplicht tot vergoeding van schade welke opdrachtgever had kunnen voorkomen casu quo beperken. Tot schadebeperking wordt uitdrukkelijk begrepen, het tijdig beantwoorden van casu quo beschikbaar stellen van casu quo reageren op door het notariskantoor gevraagde informatie en/of gegevens en/of bescheiden.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart het notariskantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door het notariskantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart het notariskantoor voor aangelegenheden waarvoor het notariskantoor zich expliciet heeft geëxonereerd.

Declaraties

 1. Betaling van declaraties van het notariskantoor dient zonder opschorting of verrekening te geschieden uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld of overeengekomen, hetzij door contante betaling hetzij door overboeking naar één der op de factuur vermelde bankrekeningen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich bij niet-tijdige betaling alle kosten verband houdend met de incasso van de niet of te laat betaalde factuur op eerste aanzegging aan het notariskantoor te vergoeden.
 3. Indien het notariskantoor dertig (30) dagen na de factuurdatum nog niet van betaling is gebleken, is, onverminderd het recht op vergoeding van incassokosten en schade, over het volledige factuurbedrag een boeterente verschuldigd van één vijf/tiende procent (1,5 %) per maand, zulks tot de dag van betaling.
 4. Het notariskantoor heeft een recht van retentie op al hetgeen hij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan.
 5. Het notariskantoor is bevoegd voor te maken kosten en leges alsmede te verrichten werkzaamheden periodieke- en/of voorschotdeclaraties uit te brengen.
 6. Het notariskantoor kan naast het honorarium een forfait in rekening brengen voor variabele leges en kantoorverschotten, die niet individueel declarabel zijn; beide te vermeerderen met omzetbelasting. Het forfait bedraagt maximaal vijf procent (5 %) van het honorarium.
 7. In geval van meer dan marginaal meerwerk is het notariskantoor bevoegd af te wijken van gemaakte prijsafspraken en/of gepubliceerde tarieven.
 8. Meerwerk kan in geval van objectieve toerekenbaarheid ook aan anderen dan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Kosten en werkzaamheden verband houdend met aflossing van leningen en kredieten en/of royement worden in rekening gebracht aan de schuldenaar.
 10. Uitgebrachte offerten hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij expliciet anders vermeld.
 11. Bij tussentijdse beëindiging van een opdracht, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, declareert het notariskantoor aan deze een aan de omvang van de reeds verrichte werkzaamheden gerelateerd honorarium, hetgeen opdrachtgever verplicht is te voldoen.
 12. Opdrachtgevers zijn niet bevoegd betaling van declaraties van het notariskantoor op te schorten.
 13. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen, die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening.

Inschakeling derden

 1. Het notariskantoor zal bij inschakeling van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. De door derden te declareren leges en kosten worden volledig en onverwijld door de opdrachtgever aan het notariskantoor vergoed.
 3. Het notariskantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van gemelde derden.
 4. Het notariskantoor is bevoegd mede namens de opdrachtgever een eventuele beperking van de aansprakelijkheid van die derde te aanvaarden.

Diversen

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen het notariskantoor en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
 2. Op de rechtsverhouding tussen het notariskantoor en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Cliënten dienen klachten of grieven betreffende de uitvoering van aan het notariskantoor opgedragen werkzaamheden rechtstreeks aan de directie van het notariskantoor kenbaar te maken, hetzij schriftelijk –onder overlegging van relevante bescheiden–, hetzij in een persoonlijk onderhoud.
  Cliënten zijn aansprakelijk voor de gevolgen van rauwelijks handelen terzake.
 4. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kantoor is gevestigd, zijnde Roermond.
 5. Declaratiegeschillen kunnen worden voorgelegd aan de voorzitter van Ring Roermond van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 6. Klachten over het functioneren van een notaris dan wel kandidaat-notaris kunnen ook worden voorgelegd aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 7. Indien zonder enige gegronde reden geschillen dan wel klachten worden voorgelegd aan één van de sub 4, 5 en 6 genoemde instanties, kan het notariskantoor een declaratie uitbrengen voor de tijdsbesteding aan deze kwestie.
 8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens het notariskantoor in verband met door het notariskantoor verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop de opdrachtgever gekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 9. De werkzaamheden die door het notariskantoor worden verricht kunnen vanwege hun aard onder de werkingssfeer van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vallen. Op grond hiervan is de notaris verplicht om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag de notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 10. Alle opdrachten worden uitgevoerd ten notariskantore te Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen, Schaapsweg 36, zulks met inbegrip van het aktepasseren.
  Het passeren van akten buiten kantoor vindt niet anders plaats dan op expliciet verzoek van opdrachtgever en wanneer daarvoor een aanvaardbare reden bestaat.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van de aan het notariskantoor verbonden (praktijk)vennootschappen en van alle notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor en namens het notariskantoor werkzaam zijn.

Depotgelden

 1. Indien in overleg met cliënten wordt besloten om gelden op het notariskantoor in depot te houden, zal hiervan een depotakte worden opgemaakt.
 2. Uitbetaling van het depot zal eerst plaatsvinden nadat aan de in de depotakte omschreven voorwaarden is voldaan.
 3. Voor het maken van de depotakte alsmede voor het beheren van de depotgelden kan het notariskantoor kosten in rekening brengen.
  Deze kosten zullen worden gerelateerd aan de verrichte werkzaamheden en zullen worden verrekend met het uit te keren bedrag.

Geheimhouding

Het notariskantoor is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, met inachtneming van de wettelijke bepalingen hieromtrent.


6 november 2008
Notariskantoor Roerdalen