Notariskantoor Roerdalen – Mr J.L. Schroyen – Sint Odiliënberg

menu

Nieuws

Verplichte aangifteformulieren schenkbelasting

De ontvanger van een schenking moet daarvan aangifte doen. Of u daadwerkelijk schenkbelasting moet betalen hangt af van de grootte van het bedrag en of er vrijstellingen van toepassing zijn.Krijgt u in een jaar een schenking dan moet de aangifte uiterlijk 1 maart van het jaar daarna binnen zijn. Dus als u in 2017 een schenking ontvangt moet uw aangifte uiterlijk 1 maart 2018 ingediend zijn bij de belastingdienst.Per 1 januari 2017 mogen de aangiften voor schenkbelasting, maar ook voor…

lees meer…

Monddoodclausule met gevolgen voor latere kopers is nietig

Wie twee panden naast elkaar heeft en er een van verkoopt, moet er rekening mee houden dat hij de koper daarvan niet met verplichtingen kan opzadelen die de koper bij eventuele latere (door)verkoop ook aan de volgende koper moet doorgeven.Dat bleek onlangs bij het Hof Den Bosch. De koper moest in de koopakte accepteren dat hij 'nu en in de toekomst' geen beroep of bezwaar zou aantekenen tegen bedrijfsuitoefening in of bewoning van het naastgelegen pand dat ook van de verkoper is. Die…

lees meer…

Duidelijkheid in toepassing 2 of 6% overdrachtsbelasting

Voor toepassing van het tarief overdrachtsbelasting is bepalend of het overgedragen registergoed een woning is of niet. Is het een woning, dan geldt het 2%-tarief, in alle andere gevallen betaalt u 6%. Omdat er steeds onenigheid was over waar nu precies de grens ligt, heeft de Hoge Raad begin dit jaar aan alle onduidelijkheid een einde gemaakt.Een registergoed ofwel onroerende zaak is volgens de Hoge Raad een woning als die is ontworpen en gebouwd met als doel bewoning. Ook een pand dat na…

lees meer…

Samenlevingscontract ook handig bij einde samenleving

Samenwoners maken vaak een samenlevingscontract. Omdat er voor samenwoners nauwelijks iets is geregeld in de wet, kunnen samenwoners in een contract toch vastleggen hoe zij met hun vermogen omgaan, hoe zij voor elkaar willen zorgen, en welke afspraken gelden als zij uit elkaar gaan.Ze leggen bijvoorbeeld vast hoe ze de huishoudkosten verdelen en of het gezamenlijke huis bij overlijden van één van de samenwoners helemaal van de langstlevende moet blijven.Ook is er doorgaans een regeling…

lees meer…

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap

In Nederland geldt al jarenlang dat mensen in gemeenschap van goederen trouwen, als zij niet vóór het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt.Door het maken van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten of geregistreerd partners, afwijken van de gemeenschap van goederen en hun vermogens privé houden. Ook worden huwelijkse voorwaarden vaak gemaakt om te zorgen dat de partners niet aansprakelijk worden voor elkaars schulden, zeker als er een echtgenoot is die een eigen…

lees meer…

Vaders hebben vaak geen gezag

Een tijdens het huwelijk geboren kind is automatisch het kind van de man. Maar bij ongehuwde stellen is dat niet het geval.Dat de vader het kind moet erkennen is bij de meeste mensen wel bekend. Door de erkenning ontstaat de juridische band tussen vader en kind. Een kind erft dan bijvoorbeeld van de vader. Maar pas na het aanvragen van het zogenaamde gezag is hij ook de wettelijk vertegenwoordiger.Als de vader het ouderlijk gezag heeft moet hij niet alleen betalen voor het onderhoud van een…

lees meer…

Schenking niet voor schoondochter

Veel ouders gunnen hun kinderen het beste. Ook als de kinderen trouwen wordt het gezin van de kinderen met alle mogelijke zorg omringd, variërend van financiële bijstand bij de aankoop van een huis tot het oppassen op kleinkinderen.Regelmatig besluiten ouders schenkingen te doen aan de kinderen, om te helpen, of gewoon om belasting te besparen. Ook al is de aanhang geliefd, toch willen de meeste ouders dat de schenking alleen van hun eigen kind zal blijven. Mocht het huwelijk ooit stranden dan…

lees meer…

Inschrijving bestuurder in handelsregister vergt duidelijke basis

Als een stichting grootaandeelhouder is van een BV en een bestuurder van de stichting ook bestuurder van de BV, dan moet dat uit de inschrijving in het handelsregister blijken. Wat nu als iemand anders aanvoert dat hij enig bestuurder is, van zowel stichting als BV, omdat hij ooit door de oprichter tot bestuurder met de functie van voorzitter is benoemd? Uitgangspunt is dat het handelsregister juist, actueel en volledig is. Inschrijving in het handelsregister is alleen mogelijk als de notaris…

lees meer…

Verrekenen bij huwelijkse voorwaarden

Veel mensen die ooit getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden, hebben in die akte een afspraak staan dat zij jaarlijks moeten verrekenen, als zij iets overhouden van hun inkomen. Het is algemeen bekend dat bijna niemand die afspraken ook daadwerkelijk uitvoert. Zolang tussen de echtgenoten de rozengeur en maneschijn overheerst is er niks aan de hand, maar als er een echtscheiding opdoemt wordt het periodiek verrekenbeding soms een lelijk struikelblok.Zoals bij de man en de vrouw die in een…

lees meer…

Samenwoonpartner en testament

Veel samenwoners nemen in hun samenlevingscontract een regeling op voor het geval één van de partners overlijdt, een zogenaamd 'verblijvensbeding'. Alle gemeenschappelijke bezittingen kunnen door dat beding in geval van overlijden bij de langstlevende blijven.Een verblijvensbeding is voor veel startende samenwoners die (nog) niet veel privébezit hebben een prima oplossing, en het voorkomt dat ze vroegtijdig kosten moeten maken voor een testament. Toch zit er een addertje onder het gras. Als…

lees meer…

Uitbrengen rechtskeuze bij huwelijk blijft nodig!

Op 29 januari 2019 treedt er een nieuwe regeling in werking op het gebied van huwelijksvermogensrechtsstelsels, de 'Verordening huwelijksvermogensstelsels' (VHV). Deze verordening geldt voor alle huwelijken die op of na 29 januari 2019 worden gesloten.In de Verordening is ook een artikel opgenomen waarmee bepaald kan worden wat het toepasselijk recht is als echtgenoten zelf geen rechtskeuze uitbrengen.Hoofdregel is dat op het huwelijksvermogensstelsel het recht van de staat van toepassing is,…

lees meer…

Huwelijksvoorwaarden bij scheiding of bij overlijden?

Weet u wat er precies in uw akte van huwelijksvoorwaarden staat? Veel mensen zijn het vergeten. En dat is begrijpelijk, want de akte wordt meestal vlak voor het huwelijk gemaakt. Het aanstaand bruidspaar heeft dan aandacht voor de bruidstaart en de huwelijksreis, en minder voor een akte bij de notaris.Onlangs moest het Hof in Den Bosch oordelen over een zaak waarin bij het einde van het huwelijk niet meer duidelijk was wat de echtgenoten hadden willen opnemen in hun akte van…

lees meer…

WOZ-waarde nagelaten huurwoning buiten schot als marktwaarde lager uitvalt

Nabestaanden zijn verplicht om nagelaten woningen in de aangifte erfbelasting op te geven voor de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Als die WOZ-beschikking in het jaar daarna lager uitvalt, kunnen de erfgenamen daar nog op terugkomen. Als het echter om een huurwoning gaat, dan geldt deze regel niet als de WOZ-waarde van de huurwoning minimaal 10% hoger is dan de waarde in het economische verkeer (verkoopwaarde). De Hoge Raad heeft nu bepaald dat hetzelfde geldt bij schenking van een…

lees meer…

Wat doet de executeur?

Als er een executeur is benoemd in een testament, moeten de erfgenamen doorgaans afwachten tot het moment waarop de executeur klaar is met zijn werk. Veel erfgenamen weten niet dat zij zelf niet meer mogen handelen en dat de executeur de enige is die beslissingen neemt en handtekeningen zet. Daardoor beantwoordt de executeur vaak niet aan het verwachtingspatroon van de erfgenamen en ontstaan er onbedoeld spanningen.Zo speelde er onlangs ook een zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. De erfgenamen…

lees meer…

Insluitingsclausule

In Nederland spreken we over de algehele of wettelijke gemeenschap van goederen als een stel is getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Hun hele vermogen is dan vanaf het jawoord gemeenschappelijk.Er is op dit moment een initiatiefwetsvoorstel in behandeling waarin wordt voorgesteld om de gemeenschap van goederen te beperken. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om het vermogen dat de echtgenoten al voor het huwelijk bezitten, privé te laten blijven. Ook moeten erfenissen en…

lees meer…