Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. De WWFT is van toepassing als sprake is van het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand bij de volgende (voorgenomen) transacties:

a.         het aan- of verkopen van onroerende zaken;

b.         het beheren van geld en andere vermogenswaarden;

c.         het oprichten of beheren van rechtspersonen en vennootschappen;

d.         het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;

e.         werkzaamheden op fiscaal gebied.

Identificatieplicht

Voor alle onder deze wetgeving vallende diensten (vrijwel het gehele werkterrein van de notaris met uitzondering van het familie- en erfrecht) geldt een strenge identificatieplicht. Alle cliënten die een dergelijke dienst door de notaris willen laten verrichten, moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren. Ook al kent de notaris ze al jaren.

De identificatie moet plaatsvinden vóór het aangaan van een zakelijke relatie met de cliënt of het uitvoeren van een incidentele opdracht. Voor het notariaat geldt dat de identificatie uiterlijk kan plaatsvinden bij het ondertekenen van de notariële akte, zoals ook wordt voorgeschreven door de Wet op het notarisambt.

EU/EER-onderdanen kunnen zich laten identificeren aan de hand van een geldig nationaal paspoort of rijbewijs (mits de houder in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van een foto) of een Europese identiteitskaart. Andere personen kunnen zich laten identificeren aan de hand van een geldig reisdocument of een vreemdelingendocument.

De identificatie van een rechtspersoon vindt in beginsel plaats aan de hand van een recent origineel uittreksel uit het handelsregister.

Cliëntenonderzoek

De WWFT verplicht ook tot het uitvoeren van een onderzoek naar de achtergronden van de cliënt (en de eventuele uiteindelijk belanghebbende) en zijn risicoprofiel in de volgende gevallen:

a.    bij het aangaan van een zakelijke relatie, oftewel een relatie die enige tijd zal duren, met een cliënt in of vanuit Nederland (duurzame dienstverlening);

b.    bij het in of vanuit Nederland verrichten van een incidentele transactie ten behoeve van een cliënt van tenminste € 15.000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 15.000 (incidentele dienstverlening);

c.    indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;

d.    bij twijfel aan de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt; of

e.    indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft.

In voorkomend geval moet de notaris onderzoek doen naar de herkomst van gelden.

Meldingsplicht (vroeger de Wet MOT: melding ongebruikelijke transacties)

Wanneer de notaris het vermoeden heeft dat hem gevraagd wordt diensten te verlenen die met witwaspraktijken of terroristische activiteiten te maken kunnen hebben, is hij verplicht dit te melden bij het  meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd (www.fiu-nederland.nl). Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen. Cliënten zonder twijfelachtige intenties hebben natuurlijk niets te vrezen.

Verder mogen notarissen op basis van eigen gedragsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan 15.000 euro. Wanneer er toch meer dan 15.000 euro in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij het meldpunt melden. Dit geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt meer dan 15.000 euro in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.
Voor het doen van belastingaangiften zoals successieaangiften geldt de meldingsplicht bij een vermoeden van witwassen.