Het woord “bouwterrein" krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Niet veel mensen hebben het gemerkt maar op 28 juli 2016 is er een Europese Verordening in werking getreden die regels geeft bij huwelijken met een grensoverschrijdend karakter. U moet denken aan een huwelijk tussen een Nederlandse en een Italiaan die zich – na de huwelijksvoltrekking op een kasteeltje in Frankrijk – in Spanje gaan vestigen. De nieuwe Verordening zal pas gaan gelden voor huwelijken die worden gesloten op of na 29 januari 2019.

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. De WWFT is van toepassing als sprake is van het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand bij de volgende (voorgenomen) transacties:

Blijkt iemand erfgenaam te zijn, dan zal het vaak even duren voordat deze erfgenaam weet hoeveel hij eigenlijk erft. Eerst zal er een overzicht gemaakt moeten worden van hetgeen de overledene op het moment van overlijden bezat. Voor banktegoeden wordt doorgaans een overzicht van de saldi per sterfdatum opgevraagd bij de banken. Onlangs gaf een aantal erfgenamen de stiefdochter van hun moeder inzage in de administratie van hun overleden moeder. De stiefdochter wilde beoordelen of haar erfdeel niet kleiner uitviel, doordat er tijdens leven schenkingen waren gedaan. Ondanks de toestemming van de erfgenamen werd de stiefdochter toch door één van de grote Nederlandse banken geweigerd. De bank beriep zich op hun algemene voorwaarden waarin staat dat zij geen inlichtingen hoeven te geven over de periode vóór overlijden van de rekeninghouder.

Vanaf 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud aan het gemeenschappelijke pand (dak, fundering, gevel, gezamenlijke installaties). In totaal zijn er in Nederland ruim 500.000 koopappartementen. Uit onderzoek blijkt dat 20 % van de eigenaren van een appartement te maken heeft met een niet-actieve Vereniging van Eigenaren (zgn. 'slapende' vereniging). Dat betekent geen jaarlijkse vergadering en geen periodieke geldbijdrage voor het reservefonds. Door het hebben van een reservefonds kan bijvoorbeeld een lekkend dak direct gemaakt worden en zijn eigenaren niet afhankelijk van de financiële situatie van één van de bewoners.