Als u de kop leest, zult u misschien denken dat de strijd tegen witwassen en terrorisme u niet raakt. Wel dus. De notaris heeft ambtsgeheim. Dit houdt in dat wat u aan de notaris vertelt anderen niet ter ore komt. Als een cliënt komt met een transactie waarvan de notaris weet of moet weten dat deze niet wettig is, moet de notaris dienst weigeren. Er zijn echter ook transacties waar op zichzelf niets op aan te merken valt, doch waarbij vraagtekens geplaatst kunnen worden.

Indien u ondernemer bent, loont het de moeite stil te staan bij de gevolgen van bedrijfsopvolging. Door de vergrijzing wordt op korte termijn een vloedgolf aan bedrijfsopvolgingen verwacht, waardoor het onderwerp extra actueel wordt.
Veel bedrijven gaan langer mee dan hun oprichter en moeten dus worden overgedragen. Een bedrijfsoverdracht is voor de fiscus aangrijppunt voor heffing.
Is uw bedrijf een B.V. , bent u enig aandeelhouder of heeft u meer dan 5% van de aandelen en verkoopt u alle aandelen aan uw opvolger, dan wordt u belast in box II inkomstenbelasting (25%) voor het verschil tussen aankoopsom en opbrengst.

Iedere ouder vindt dat hij of zij bij uitstek zijn of haar kind kan opvoeden. Dat is helemaal juist. Wettelijk komt dan ook de (biologische) ouder het gezag over het minderjarig kind toe. De onderhoudsplicht van een ouder jegens zijn kind bestaat wettelijk zelfs tot de leeftijd van eenentwintig jaar van het kind. Kinderen geboren uit een huwelijk staan onder gezag van beide ouders. Ook ter gelegenheid van een echtscheiding regelen ouders gezamenlijk het gezag: het zogenaamde co-ouderschap.

Vanaf 1 juli 2008 dienen alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen te zijn ingeschreven in het handelsregister. Misschien denkt u: dat is toch niets nieuws? Maar dan vergist u zich. Nieuw is dat ook bijvoorbeeld kerkgenootschappen, maatschappen van vrije beroepers, zoals notarissen en advocaten, agrarische- en visserijondernemingen, overige privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen onder deze inschrijfplicht zijn gevallen. Er is een overgangstermijn van 18 maanden, dus heeft men tot 1 januari 2010 de tijd om aan deze verplichting te voldoen.