Als u geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. U kunt dit zelf doen door een stuk op te stellen, dit wordt een 'onderhandse akte' genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het stuk wordt dan een notariële akte. Hieraan is een aantal voordelen verbonden. 

Behalve dat de notaris zorgdraagt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte méér bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet wegraken zoals dat bij een onderhandse akte wel kan. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte 'echt' zijn. Daarnaast heeft een notariële akte 'executoriale kracht'. Dit wil zeggen dat als één van de betrokken personen bij de akte zijn verplichtingen niet nakomt, u hiertegen maatregelen kunt nemen via de deurwaarder. Bij een onderhandse akte moet u eerst naar de rechter om een vonnis tot nakoming te vragen. 

Als u zekerheid wilt voor de terugbetaling van de geldsom die u uitleent, is het verstandig een recht van hypotheek overeen te komen met de schuldenaar (degene aan wie u het geld heeft geleend). Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een onroerende zaak. Dit houdt in dat als de schuldenaar de rente niet betaald of de geldsom niet terugbetaalt, u - na aanmaning van de schuldenaar - zijn woning kunt veilen en de geldsom uit de verkoopopbrengst van het huis kunt opeisen. Een hypotheekrecht moet bij notariële akte worden gevestigd. 

Wij kunnen u adviseren hoe een geldlening het beste kan worden vastgelegd.