Veel huwelijkse voorwaarden ondergaan het lot van verwaarlozing. Vóór het huwelijk worden huwelijkse voorwaarden meestal gemaakt onder het motto 'het hoort erbij', met name in verband met een onderneming door één van de (toekomstige) echtelieden. Na het tekenen van de akte houdende huwelijkse voorwaarden verdwijnen deze in een la. Dit is echter bijzonder onverstandig, gezien de uitvoerige rechtspraak over geschillen bij echtscheiding. Hieruit blijkt - kort gezegd - dat huwelijkse voorwaarden actief moet worden beleefd én uitgevoerd.

Er is vooral veel rechtspraak over in huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbedingen die niet worden uitgevoerd. Vaak werd in huwelijkse voorwaarden een zogenaamd periodiek verrekenbeding opgenomen. Op grond van dit verrekenbeding moeten de inkomens van beide echtgenoten die resteren nadat de kosten van de gemeenschappelijke huishouding zijn betaald, elk jaar bij elkaar worden gevoegd. Ieder krijgt recht op de helft van het totale inkomen. Op deze manier delen de partners beiden in de groei van de vermogens. Om problemen bij echtscheiding te voorkomen, moet de verrekening van inkomen ten minste jaarlijks plaatsvinden door aan de ander het bedrag in geld uit te keren; vanzelfsprekend kan ook maandelijks worden verrekend.

Uit de rechtspraak blijkt dat, als de verrekening in enig jaar om welke reden dan ook achterwege wordt gelaten, in veel gevallen de echtgenoot die recht had op uitbetaling van de helft van het inkomen door de ander meedeelt in de waardeverandering van het vermogen waarin dat niet-verrekende bedrag is belegd. De niet uitgevoerde jaarlijkse verrekening kan dan sterk lijken op het delen alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Hebt u een periodiek verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden? Dan is het van belang om elk jaar te verrekenen. Het doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting is een goed moment om ook de administratie van de huwelijkse voorwaarden op orde te maken. Wij kunnen u hierover nader informeren en adviseren.

Hebt u al langer niet meer verrekend? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren. Als de huwelijkse voorwaarden niet meer voldoen aan uw wensen, kunnen deze tijdens het huwelijk via de notaris worden gewijzigd. Ook kunnen wij helpen met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst waarin de huidige vermogensverhouding wordt vastgesteld. Voor de nieuwe huwelijkse voorwaarden is goedkeuring van de rechter vereist.